Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně dat

Jsme rádi, že jste nás navštívili a děkujeme za Váš zájem o webové stránky společnosti BASF. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá a chceme, abyste se při návštěvě naší stránky cítili bezpečně.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje sbíráme a jak je dále využíváme.

 

Sběr dat

 

Obecní informace o Vás jakožto návštevníkovi stránky se sbírají automaticky (jinými slovy, ne za účelem registrace) a nevyužívají se jako osobní údaje. Používané webové servery uchovávají data v předvoleném nastavení:

 

•název Vašeho internetového poskytovatele služeb

•název webové stránky, ze které jste nás navštívili

•webové stránky, které u nás navštívíte

•Vaši IP adresu

 

Tyto informace se analyzují anonymně. Používají se pouze ke zvyšování přitažlivosti, obsahu a funkcí naši webové stránky. Tam, kde dochází k přesunu dat na externé poskytovatele služeb, jsme učinili technická a organizační opatření pro zajištění sledování regulace ochrany dat.

 

Ukládání a zpracování osobních údajů

 

Vaše osobní údaje ukládáme pouze tehdy, pokud nám je sami poskytnete např. při registraci, při vyplňování formulářů nebo zasláním e-mailu, v rámci objednávání produktů nebo služeb, zasláním dotazu nebo požadavku na zaslání materiálů.

Vaše informace jsou uchovávány u nás a našeho poskytovatele. Vaše osobní údaje nebudou námi ani osobami jednajícími dle našich inštrukcí žádným způsobem předány třetím osobám.

 

Uchování dat

 

Uchováváme osobní údaje po nezbytnou dobu za účelem poskytování služby, kterou jste si vyžádali, popř. ke které jste udělili povolení, za předpokladu, že neexistují opačné právní požadavky, jako v  případě doby uchování požadované obchodními nebo daňovými předpisy.

 

Zabezpečení

 

BASF rozvíjí technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu vámi zpřístupněných informací před neúmyslnou i úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem nepovolaných osob. Při shromažďování a zpracování osobních údajů se informace přenášejí v zakódovaném formátu, aby se zamezilo zneužití dat třetí stranou. Naše bezpečnostní opatření se soustavně analyzují a revidují v souladu s nejmodernějšími technologiemi.

 

Právo na informace

 

Máte oprávnění kontrolovat a opravovat údaje o své osobě, jsou-li podle Vašeho názoru neaktuální nebo nesprávné. Stačí zaslat prohlášení prostřednictvím e-mailu na adresu uvedenou v tiráži nebo na osobu odpovědnou za ochranu dat (kontakty jsou uvedeny na konci tohoto textu).

 

Ukládání osobních údajů

 

Osobní údaje jsou uchovávány pouze po časový úsek nezbytný k realizaci požadované služby, neexistují-li žádné jiné zákonní povinnosti jako např. v případě probíhajících soudních sporů.

 

Cookies

 

Na webových stránkách naší společnosti používáme pouze cookies, které jsou požadovány námi poskytovanou aplikací nebo službou. Pokud se rozhodnete nevyužívat výhod těchto cookies, dočtete se ve funkci ‘help’ svého prohlížeče, jak se před těmito cookies chránit, jak přijímat nové cookies, popř. vymazat stávající cookies. Dozvíte se také, jak blokovat veškeré cookies nebo nastavit upozornění na nové cookies.     

Cookies, které v současnosti používáme na webových stránkách, jsou uvedené v následující tabulce. 

 

Cookies, které jsou důležité pro plynulé fungování určitých služeb na webových stránkách

 

Název souboru

Účel

Životnost

LB

Tato cookie zajišťuje, že se zátěž dotazů našich uživatelů na našem serveru optimálně distribuuje. Zajišťuje to stabilitu našich webových stránek.

Vymaže se při zavření prohlížeče

Ts9d59e0

Tato cookie ověřuje uživatelský vstup a činnosti na webových stránkách.

Vymaže se při zavření prohlížeče

JSESSIONID

Tato cookie přiřazuje náhodné anonymní identifikační číslo vašemu prohledávání. Umožňuje nám ukládat rozhodnutí, která provedete během návštěvy našich stránek, a lépe tak adresovat vaše potřeby.

Vymaže se při zavření prohlížeče

 

Cookies, pomocí kterých měříme využívání našich webových stránek (webová analýza) 

 

Název souboru

Účel

Životnost

WT_FPC

Pomocí těchto cookies získá nastroj webové analýzy Webtrends anonymní informace o tom, jak jsou naše webové stránky využívány. Shromážděné informace nám pomáhají soustavně adresovat potřeby našich návštěvníků. Tyto cookies ukládají informace anonymně, včetně počtu lidí, které naše stránky navštíví, ze kterých stránek přišli a jaké stránky si prohlížejí. Další informace najdete v prohlášení o ochraně dat z Webtrends: http://webtrends.com/terms-policies/privacy-statement

Vymaže se po pěti letech od návštěvy stránky

ACOOKIE

Vymaže se po dvou letech od návštěvy stránky

 

Bezpečnost

 

BASF činí příslušná technická a organizační opatření proti náhodným a záměrným manipulacím, ztrátám, poškozením nebo proti zásahu nepovolaných osob do údajů, které jste nám poskytli. Tam, kde dochází k ukládání a zpracování osobních údajů jsou informace při přenose šifrované, aby se zamezilo jejich zneužití třetí stranou. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále vylepšována tak, aby odpovídala technologickému vývoji.

 

Děti

 

BASF doporučuje všem rodičům a opatrovníkům, aby své děti poučili o bezpečném a zodpovědném používání osobních údajů na internetu. Bez souhlasu rodičů nebo opatrovníků by neměly děti odesílat na webové stránky společnosti BASF žádné osobní údaje. BASF ujišťuje, že vědomě informace o dětech neshromažďuje, ani je nespřístupní třetím osobám.

 

Kontakt

 

V případě jakýchkoliv problémů, dotazů nebo návrhů kontaktujte prosím zástupce pro oblast ochrany osobních údajů  společnosti BASF spol. s r.o.. Z důvodu neustálého vývoje našeho internetu je zapotřebí občasně upravit I naše prohlášení o ochraně údajů. Vyhrazujeme si proto právo kdykoliv učinit přiměřené změny.

Pracovník odpovědný za ochranu osobních údajů v BASF spol. s r.o.:

Adriana Grupáčová
BASF spol. s.r.o.
Sokolovská 668/136d, 186 00 Bratislava
Tel.: +421 2 58 266 170
Fax: +421 2 58 266 166
E-mail